Menu
0
Klanten beoordelen ons met een 9,0!
Bijna 40 jaar ervaring!
Gratis verzending boven €50!

Algemene voorwaarden

 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

 
De consument heeft het recht aan Audiomix bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens 

Audiomix BV
Liersesteenweg 321 3130 Begijnendijk
BE 0453.445.504
[email protected]
+32 16 561062


Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Audiomix bvba, een handelszaak in audio-visuele apparatuur met maatschappelijke zetel te Begijnendijk (België), BTW BE 0453.445.504. 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Audiomix bvba. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Audiomix bvba houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Audiomix bvba aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

Alle lasten en kosten om het gekochte materiaal te monteren en te testen, vallen ten laste en onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België of Nederland. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Audiomix bvba niet. Audiomix bvba is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Audiomix bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Audiomix bvba. Audiomix bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Stap 1 Een bestelling plaatsen

U kan een product bestellen door het in de winkelmand te plaatsen. Dit kan u met de bijhorende knop bij elk product. Indien u de toegevoegde producten wil bekijken kan dit via de link rechts bovenaan. In dit menu wordt het aantal artikelen weergegeven en de prijs inclusief BTW exclusief verzendkosten. 

Stap 2 De winkelwagen

In de winkelwagen kan u de aantallen van de producten nog wijzigen of verwijderen. U kan ook uw verzendmethode en betaalwijze selecteren. Bij het selecteren van de verzendmethode kunnen extra kosten bij de totaalsom geteld worden. Deze worden vermeld bij het selecteren van de verzendmethode.

Stap 3 Aankoop Bevestigen

Na het invoeren van uw gegevens, verzendmethode en de betaalmethode kunt u uw aankoop bevestigen. Hierna zal het totale bedrag vermeld worden en alle informatie die nodig is om over te gaan tot de betaling

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

- via Bancontact (mr. Cash)
- via overschrijving op rekeningnummer BE91 8538 4263 3776
- Betaling met bankkaart in de winkel bij afhaling
- Cash betaling in de winkel bij afhaling

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Audiomix bvba.

Audiomix bvba is gerechtigd een bestelling schriftelijk te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Audiomix bvba. 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Audiomix bvba te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Audiomix bvba beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 2% per maand verschuldigd zijn op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 15% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. De verkochte waren blijven integrale eigendom van Audiomix bvba tot de volledige betaling.

Onverminderd het voorgaande behoudt Audiomix bvba zich het recht voor de niet volledig betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Levering

Audiomix bvba werkt samen met de koeriersdienst GLS voor het verzenden van producten. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd. De opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Audiomix bvba na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Audiomix heeft het recht over te gaan tot globale of gedeeltelijke leveringen.
Indien door omstandigheden de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument kan in dat geval de overeenkomst ontbinden zonder dat hiervoor kosten voor worden aangerekend. De consument heeft echter geen recht op een schadevergoeding.

Controleer de verpakking van uw product alvorens deze te aanvaarden. Wanneer u nog maar een vermoeden heeft dat er schade kan zijn aan uw product dient u de  levering te weigeren.

De kost voor levering in België & Nederland bedraagt €15. Bij een bestelling van een bedrag boven de €50 wordt de bestelling gratis verzonden.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Audiomix bvba. 

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, regenwater of andere vloeistofschade, oxidatie, corrosie, toevallige of opzettelijke schade (zoals gebroken schermen, zichtbaar of niet), abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, virusbesmetting in hard- en software apparatuur, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

De garantie is niet overdraagbaar. 

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan Audiomix bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Audiomix bvba, Liersesteenweg 321 3130 Begijnendijk België.

Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Audiomix bvba zich het recht voor om een vergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen in het bijzijn van alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Voor artikelen die zich niet in originele verpakking bevinden of waarvan de verpakking beschadigd is kan een schadevergoeding gevraagd worden.


Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
  1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
  2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
  3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en
  4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Audiomix bvba, Liersesteenweg 321 3130 Begijnendijk België, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en het versturen van nieuwsbrieven. In geen geval zullen uw gegevens worden doorgegeven aan derden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Audiomix bvba, Liersesteenweg 321 3130 Begijnendijk België, [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Audiomix bvba, Liersesteenweg 321 3130 Begijnendijk België.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Audiomix bvba heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Audiomix bvba houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via [email protected]


Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

De webshop “audiomixonline.be” maakt gebruik van first party cookies. Deze hebben als doel de site optimaal te laten functioneren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Audiomix bvba om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 13: Audiomixonline Klantendienst 

De Audiomixonline klantendienst is bereikbaar via e-mail op of per post op het volgende adres:

[email protected]
Liersesteenweg 321 3130 Begijnendijk

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Audiomix bvba. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Audiomix bvba kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd die tot het rechtsgebied van de verkoper behoren. 

Artikel 17: Consumentenombudsdienst

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de consumentenombudsdienst van de Federale overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen, ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kunt de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 18: Online Dispute Resolution Platform

Consumenten en ondernemingen kunnen bij een geschil een klacht indienen op het online ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr/). Deze interactieve website biedt informatie over de verschillende mogelijkheden om een geschil buitengerechtelijk te regelen. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Beide partijen kunnen dit weigeren waarna het geschil voor de bevoegde rechtbank moet geregeld worden.”

 

Artikel 19: Preventie Namaak

Audiomix biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be.

Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.”

De consument kan ten alle tijden Audiomix contacteren bij geval van twijfel over de echtheid van de producten.

 

Artikel 20: Terugname oude toestel

Voor de ophaling van het oude toestel, dient u een mail te sturen naar [email protected] .

Vervolgens plannen wij samen met jou een ophaling in met onze transporteur op de gewenste dag.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0
Bestel nog voor €50,00 en de verzending is gratis